Välkommen

Sigbrith Björkelunds Stiftelse delar ut bidrag till kvinnliga forskare vid  Karolinska Institutet eller Uppsala Universitet verksamma inom områdena neurologi, psykiatri eller hjärt-kärlsjukdomar. För utdelning från 2020 och framåt disponerar Stiftelsen 100 000 kronor att fördela på ett eller flera bidrag årligen.

Med anledning av de minskade möjligheterna för resor och studier under pandemin COVID-19 har inga bidrag delats ut under 2021 och 2022.  Under 2023 kommer därför upp till 200 000 kronor att ske i en särskild utdelning. Ansökan skall inlämnas från 1 september till den 31 december 2022

Stiftelsens bidrag ska i första hand användas för att finansiera kostnader i samband med vistelse vid universitet eller annan forskningsinstitution utanför Sverige, dock inte för att täcka lönekostnader. I andra hand kan även bidrag som på annat sätt stödjer mottagarens forskningsarbete komma i fråga.

Mottagare ska ha avlagt läkarexamen och antingen befinna sig i senare delen av utbildningen på forskarnivå eller ha avlagt doktorsexamen under de fem senaste åren.

Bidraget går till projekt eller resa som bäst gynnar ett personligt vetenskapligt utbyte och kommer svensk forskning till nytta.

  • de utdelade beloppen ska vid vistelse vid institution utanför Sverige användas för att täcka kostnader för resa och uppehälle, ej lönebortfall.
  • bidraget täcker endast direkta kostnader för resa och uppehälle. Institutionen måste alltså vara beredd att medfinansiera de indirekta kostnaderna.
  • bidraget beviljas främst till yngre forskare.
  • den sökande måste vara verksam vid Karolinska Institutet eller Uppsala universitet.
  • Stiftelsen ska avtackas i samband med vetenskapliga publikationer, för vilka Stiftelsens bidrag utgjort stöd.
  • Mottagare av bidrag ska avge en skriftlig redogörelse för hur bidraget använts inom tre månader efter avslutad utlandsvistelse (projekt) samt muntligen vid Stiftelsens styrelsemöte i oktober.
  • bidrag som ej har använts i enlighet med vad som angivits och beviljats i ansökan, ska återbetalas.