Norra Real

Stockholms äldsta gymnasium

Den 29 augusti 1876 föddes Stockholms realläroverk (det som idag är Norra Reals gymnasium) i Södra stadshusets lokaler (nuvarande stadsmuseet) med adress Götgatan 1.

Den nya skolan bestod av 3 lärare och 44 elever av vilka 11 hade gått i Nikolai läroverk, en apologistskola, en kvarleva av den gamla Storkyrkskolan med anor ner till tiden när Stockholm växte fram som stad. Rektor för Stockholms Realläroverk blev 29 årige Sixten von Friesen, som sedermera skulle bli känd som sin tids främste politiker i Stockholms stad. Hans byst finns på hederplatsen i Stadshusets Rådssal.

Högre Realläroverket å Norrmalm

När lokalerna blev för små i Stadshuset och även på annat sätt olämpliga, flyttade det Högre Realläroverket i Stockholm till Normalm. Byggnaden där invigdes 6 september 1890 och fick namnet Högre Realläroverket å Norrmalm. Att det på risaliten (fasaden) står Högre allmänt läroverk beror på att det under tiden 1878-1966 var en allmän beteckning på statliga gymnasier.

År 1878, då de femte och sjätte klasserna började, ändrades skolans namn till Högre Realläroverket i Stockholm.

Engelska istället för latin

Idéen med realläroverken, ”den reala bildningslinjen”, var att man istället för latin skulle läsa engelska, tyska och franska, men detta gick politiskt inte helt att genomföra. Läkare och botanister behövde ju språket, ansågs det. Och så var det status i latinet. Den högre utbildningen, som var förberedande för universitet, var ju bara till för blivande präster, lärare, läkare och jurister. Prästerna var viktigast och därmed också kravet på latin och grekiska. (Delar av Norra Reals årsberättelser var ännu i början på 1900-talet skrivna på latin!)

Byggnadsarbetet påbörjades 1887 och 1890 kunde man flytta i den nya 8558 kvm stora byggnaden i Stockholms norra utkanter, områden som närmast varit träskmarker och där en person drunknat bara fem år innan skolan byggdes. Ännu på mitten av 1800-talet fanns en liten sjö mellan Engelbrektskyrkan och den plats där skolan står. Skolan står dock på berggrund.

Invigningen av Högre Läroverket å Norrmalm 6 september 1890

Invigningen av byggnaden var högtidlig med Kung Oscar och dåvarande kronprinsen Gustaf närvarande. Dock mycket enkel. En kort ceremoni i aulan följdes av en rundvandring i skolan. Skolans inspektor, justitierådet C.G. Hammarskjöld, höll invigningstalet, men vad det innehöll har det varit omöjligt att hitta information om. Enligt Svedelius skulle kung Oscar dock ha berättat för honom att Hammarskjöld skulle ha yttrat: ”Men att göra dumma pojkar kvicka, det kan inte skolan!” Politiskt inkorrekt redan då, men man skrattade bara åt det.

NUTIDSHISTORIA

Under 1980-talet lades gymnasiet ner och lokalerna övertogs av vuxenutbildningen. Redan något år senare återuppstod gymnasiedelen och i drygt tio år hade skolan båda utbildningsformerna parallellt.

  • År 1955 anpassades skolan om så att elever kunde erbjudas lunch.
  • År 1961 gör flickorna sitt intåg i Norra Real då 67 flickor började i första ring. Frågan om kvinnliga lärare kom dock upp redan 1915, men då uttalade kollegiet som sin mening ”att kvinnan naturnödvändigt måste gå till ett sådant värv i saknad av den värdefulla erfarenhet som mannen vunnit, då han såsom yngling själv genomlevde en ynglings känslo- och tankeliv”. Däremot var man välvilligt inställd till kvinnliga lärare för de yngre eleverna.
  • År 1987 flyttades de engelskspråkiga gymnasieutbildningarna, International Section, till Kungsholmens gymnasium.
  • Den första juli 2000 flyttade vuxenutbildningen ut från skolan och Norra Real är idag en renodlad ungdomsskola.
  • Skolbyggnaden totalrenoverades 1992-94 och i samband med den hördes starka röster som ville ställa den attraktiva byggnaden till näringslivets förfogande, men så blev det lyckligtvis inte.

Fritt efter Patrick Lönnberg, f.d. lärare på Norra Real

Läs mer på https://norrarealsgymnasium.stockholm.se/node/969