Ansökan

Ansökningsperiod 2023
Ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda under tiden 1 november – 31 december 2023 för medel som primärt avses att nyttjas under perioden juli 2024 – juni 2025. Beslut om eventuellt bidrag lämnas cirka en månad efter ansökningstidens utgång.

Dina förutsättningar

 • Du ska ha avlagt läkarexamen
 • Du ska vara yngre kvinnlig forskare och verksam vid Karolinska Institutet eller Uppsala Universitet
 • Du ska vara verksam inom något av områdena neurologi, psykiatri eller hjärt-kärlsjukdomar
 • Du ska befinna sig i senare delen av utbildningen på forskarnivå eller ha avlagt doktorsexamen under de fem senaste åren.

Ditt ändamål

 • Bidraget ska i första hand användas för att bestrida kostnader i samband med vistelse vid universitet eller annan forskningsinstitution utanför Sverige, dock ej lönebortfall.
 • andra hand kan bidrag som på annat sätt stödjer ditt forskningsarbete komma i fråga, exempelvis deltagande i konferens (motsvarande) till vilken den sökande antingen inbjudits som talare eller fått abstract för muntlig presentation accepterat.

Hur ansöker jag

 1. Du ansöker genom denna länk. När ansökan mottagits får du en bekräftelse på detta till den e-post du angivit i ansökan
 2. Skicka en e-post med bifogad kortfattad CV och en publikationslista till sekreteraren
 3. I det fall ansökan gäller bidrag till forskningsarbete skickar du även en kortfattad beskrivning på detta inklusive budget till sekreteraren

Din redovisning

 • Stiftelsen avtackas i de vetenskapliga publikationer där Stiftelsens bidrag utgjort stöd
 • En skriftlig rapport för hur bidraget använts inlämnas inom tre månader efter avslutad aktivitet
 • Om möjligt en muntlig redovisning vid Stiftelsens nästkommande styrelsemöte